Privacy

Privacy Statement

Bij Meestersport vinden we het erg belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan daarom zorgvuldig en discreet om met persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

In dit privacy statement beschrijft Meestersport, hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites en andere diensten.
Wij stellen vast hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uitsluitend geautoriseerd personeel in ons bedrijf heeft toegang tot deze gegevens.
Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Jouw rechten

Via onze Gegevensbescherming kan je een beroep doen op alle rechten die je volgens de privacywetgeving hebt. Hiervoor kan je contact opnemen via mccmeesters@planet.nl

Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens die wij verwerken. Wij zullen een uitdraai maken van het systeem / systemen waarin je persoonsgegevens voorkomen en je deze toesturen.

Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht je gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan. Bij rectificaties op lopende dossiers kunnen (administratieve) kosten worden berekend.

Recht op vergetelheid

Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat je gegevens worden verwijderd door ons en, waar mogelijk, door alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij je gegevens eerder openbaar hebben gemaakt. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de AVG.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om je persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn continue bezig onze dienstverlening te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften en wensen. Daardoor kan het voorkomen dat wij deze privacyverklaring moeten aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. De meest actuele privacyverklaring is altijd terug te vinden.

Meestersport ziet er op toe dat wij je gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Voor vragen en/of informatie kan je de functionaris bereiken via mccmeesters@planet.nl